Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


Art. 1  Inleidende clausule

Tenzij bij andersluidende, uitdrukkelijke en schriftelijke voorwaarden, voorafgaandelijk opgesteld bij overeenkomst, zijn de hiernavolgende algemene verkoopsvoorwaarden steeds van toepassing bij R.P. Detavernier bv en de medecontractant, besteller of koper verklaart ze te kennen en te aanvaarden.


Art. 2  Offertes en bestellingen

1.   Alle offertes, aanbiedingen en voorgestelde leveringstermijnen zijn enkel en alleen informatief en kunnen dan ook niet als bindend beschouwd worden.

2.   Onze offertes worden opgemaakt voor stukken verondersteld uit homogeen materiaal, van normale hardheid en vrij van alle onzuiverheden.  Harde plekken of andere gebreken kunnen aanleiding geven tot verlenging van de arbeidsduur.

3.   Al de in onze werkplaatsen uitgevoerde bestellingen zijn verondersteld ter plaatse gekeurd.  Gemakshalve en in de meeste gevallen kan de keuring van de goederen bij de klant gebeuren, maar bij betwisting moeten de verdachte stukken ons teruggestuurd worden om in onze werkhuizen onderzocht te worden.

4.   Wanneer de plannen bij een prijsaanvraag ontbreken, worden onze prijzen opgemaakt voor stukken van normale vorm, waarvan de montage op de werktuigmachines geen oorzaak is tot tijdverlies.

5.   Wanneer de materiaalsoort niest vermeld is op de tekening van de klant, of ons niet kan aangeduid worden, kiezen wij het materiaal dat naar onze mening het best geschikt is volgens de natuur van het stuk of zijn bestemming.  In dit geval kan de bv R.P. Detavernier geen werkelijke waarborg geven voor wat betreft de gedraging van dit materiaal.
Voor levering van gietstukken waarvoor de klant zijn eigen gietmodellen ter beschikking stelt, zullen de eventuele kosten van reparatie of aanpassing aangerekend worden.  De modellen dienen overeen te stemmen met de tekeningen wat vorm en volume (gewicht) betreft.

6.   In geval van maatwerken, moeten de aan ons ter beschikking gestelde stukken van gepaste kwaliteit zijn, zonder gebreken die de normale gang van de bewerkingen kunnen bemoeilijken, noch ons gereedschap in gevaar kunnen brengen.  De firma bv R.P. Detavernier wijst elke verantwoordelijkheid af voor onnauwkeurigheden, misvormingen of breuken van stukken ten gevolge van een gebrek aan homogeniteit van de grondstof, aan lasfouten, aan een onvoldoende thermische behandeling of stijfheid van slecht opgevatte stukken.


Art. 3  Prijsaanpassingen

Al de gegeven prijzen zijn steeds gebaseerd op de lonen, sociale lasten en materiaalprijzen, zoals ze van kracht zijn op de dag van de offerte.Officiële prijswijzigingen, zoals voorzien door wettelijke beschikkingen brengen automatisch overeenstemmende wijzigingen van de in het contract vastgelegde prijzen mee.Deze evenredige verhoging kan ook van toepassing zijn op een gedeelte van de bestelling of opdracht.
 

Art. 4  Leveringstermijnen

De termijnen kennen hun ingang na ontvangst der stukken van de klant en van alle nodige inlichtingen tot het uitvoeren der veredeling (tekeningen, bijstukken, kalibers, enz.).Alle verzendingen dienen franco toegestuurd te worden, vergezeld van een gedetailleerde verzendingsnota.
 
 
Art. 5  Verbreking van prestaties in uitvoering

1.   De firma bv R.P. Detavernier behoudt zich het recht voor iedere verder bewerking, afwerking of frezen van stukken stop te zetten, die om gelijk welke reden aanleiding zouden kunnen geven tot breuk of vroegtijdige sleet van gereedschappen.

2.   Bij verandering in de situatie van de klant door sterfgeval, onvermogen, faillissement, ontbinding of verandering van vennootschap, behoudt de bv R.P. Detavernier zich het recht voor om lopende onderhandelingen of reeds aangevatte prestaties af te breken of iedere verzending van stukken uit te stellen of bijkomende waarborgen te eisen.

 
Art. 6  Exoneratieclausules

1.   Alle goederen reizen volledig en altijd op risico van de koper, medecontractant of klant, zelfs bij franco verzending.

2.   Werken worden door de bv R.P. Detavernier uitgevoerd voor rekening en op risico van de opdrachtgever.

3.   De bv R.P. Detavernier draagt geen enkele verantwoordelijkheid tegenover derden voor uitvindersrechten van apparaten uitgewerkt volgens plannen en modellen ons door de klant aangebracht of bezorgd.

4.   Alle materiaalsreceptiekosten ons door de klant bij onze leveranciers opgelegd, zijn ten laste van de klant, ongeacht het resultaat.

 
Art. 7  Eigendomsvoorbehoudclausule

1.   Alle goederen blijven eigendom van de bv R.P. Detavernier, tot na volledige betaling van de geleverde prestaties en/of facturatie, in afwijking van art.1583 van het Burgerlijk Wetboek; eventueel betaalde voorschotten dienen dan als vergoeding voor kosten en winstderving.

2.   Zonder tegenstrijdige overeenkomst blijven de spanen steeds eigendom van de bv R.P. Detavernier.

 
Art. 8  Betalingsclausule

Alle betalingen dienen te geschieden op de maatschappelijke zetel van de bv R.P. Detavernier, netto-contant, zonder korting, voor de vervaldag vermeld op de factuur.
 
 
Art. 9  Intrestclausule

Voor facturen die niet betaald worden op de gestelde en/of overeengekomen vervaldag (vermeld op de factuur) gelden volgende regels;

·        T.a.v. medezelfstandigen: rente wordt van rechtswege en zonder ingebrekestelling bijgeteld ten belope van de wettelijke rentevoet van 8%.

·        T.a.v. particulieren: rente wordt na ingebrekestelling en dus niet van rechtswege bijgeteld ten belope van de wettelijke rentevoet van 1.75%.

Elke begonnen maand zal als volledige maand aangerekend worden.


Art. 10  Schadevergoedingsclausule

Bij niet-betaling van de factuur op de overeengekomen vervaldag, zal bovendien, als schadeloosstelling voor de buitengerechtelijke inningskosten van schuldvordering (zoals personeelskosten, administratiekosten, beheer- en opvolgingskosten van het dossier, invloed op het financieel beheer, enz.), het bedrag van de hoofdsom forfaitair verhoogd worden met 10% van de hoofdsom, met een minimum van 50 EUR en onverminderd de intrestkosten. Deze vergoeding is verschuldigd naast de verwijlintresten en de eventuele invorderbare procedurekosten en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling.(Artikels 1147 en 1152 van het Belgisch Burgerlijk Wetboek).
Voor particuliere klanten geldt dat het schadebeding wederkerig is. Dit betekent indien wij onze verplichting niet nakomen, de klant recht heeft op een schadebeding van 10%.
 
Art. 11  Opvorderingsclausule

Door het niet-betalen van een van onze facturen op de vervaldag worden al onze schuldvorderingen op dezelfde klant onmiddellijk opeisbaar en kan, naar eigen goeddunken, de uitvoering van lopende contracten opgeschort worden of geheel of gedeeltelijk nietig beschouwd worden.
 
Art. 12  Betaling via cheques of wissels

Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. Eventuele kosten ervan vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
  
Art. 13  Schuldvernieuwingsclausule

Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de algemene voorwaarden. De kosten bij acceptatie van wissels vallen ten laste van de koper of opdrachtgever.
 
Art. 14  Geschillenclausule

Voor alle geschillen, van welke aard ook, gelden volgende voorwaarden;

·        T.a.v. medezelfstandigen: geschillen vallen onder bevoegdheid van de rechtbanken van het rechtsgebied waar onze maatschappelijke en exploitatiezetel gevestigd is, thans arrondissement Antwerpen.

·        T.a.v. particulieren: geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbanken van de woonplaats van de klant.

 
Art. 15  Klachten

Klachten in verband met de levering van goederen en diensten of de uitvoering van werken moeten geschieden bij aflevering en bevestigd worden per gemotiveerd aangetekend schrijven, binnen de 8 dagen na de leverings- of uitvoeringsdatum. Deze klachten schorsen de betalingsverplichting niet op.
 
 Art. 16  Opmerkingen en restricties

Voor opmerkingen en restricties in verband met de factuur en/of de daarop vermelde algemene voorwaarden gelden volgende voorwaarden;

·        T.a.v. medezelfstandigen: klachten (protest) dienen binnen de 8 dagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel van de bv R.P. Detavernier.

·        T.a.v. particulieren: klachten (protest) dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum per gemotiveerd aangetekend schrijven overgemaakt te worden aan de maatschappelijke zetel van de bv R.P. Detavernier.

Indien een bestelbon door de klant (medezelfstandig of particulier) werd ondertekend is ter zake de regeling voorzien zoals vermeld in onze algemene voorwaarden.